Russian Version
English Version

Ձևաթղթեր և տուրքեր

Վճարման եղանակը

 

Գործողության անվանումը Դրույքաչափերը գործակիցներով՝ բազային տուրքի նկատմամբ
3. Արդյունաբերական նմուշի իրավական պահպանության հետ կապված գործողությունների գծով՝
ա) արդյունաբերական դիզայնի արտոնագիր տալու հայտը գրանցելու, հայտի նախնական փորձաքննություն անցկացնելու և դրա արդյունքներով որոշում կայացնելու համար 20
  հայտում ներառված մեկից ավելի յուրաքանչյուր արդյունաբերական դիզայնի համար՝ լրացուցիչ 8
 բ) հայտում կատարված փոփոխություն կատարելու մասին դիմումի քննարկման և դրա արդյունքներով որոշում կայացնելու համար 2
գ) միջազգային կամ ցուցահանդեսային առաջնության խնդրարկման քննարկման և դրա արդյունքներով որոշում կայացնելու համար (յուրաքանչյուրի համար) 10
դ) առաջնության իրավունքի վերականգնման մասին դիմումի քննարկման և դրա արդյունքներով որոշում կայացնելու համար 10
ե) խնդրարկվող առաջնությունը ճշգրտելու կամ լրացնելու համար դիմումի քննարկման և դրա արդյունքներով որոշում կայացնելու համար 10
զ) հայտի հրապարակումը հետաձգելու մասին դիմումի քննարկման և դրա արդյունքներով որոշում կայացնելու համար 10
է)  հայտին կամ գրանցված իրավունքներին վերաբերող փաստաթղթերն ու նյութերն ուսումնասիրելու կամ դրանց ծանոթանալու մասին դիմումի քննարկման և դրա արդյունքներով որոշում կայացնելու համար  12
ը) իրավունքների վերականգնման մասին դիմումի քննարկման և դրա արդյունքներով որոշում կայացնելու համար 10
թ) սահմանված ժամկետների երկարաձգման մասին դիմումի քննարկման և դրա արդյունքներով որոշում կայացնելու համար 8
ժ) արդյունաբերական դիզայնի հայտի ըստ էության փորձաքննության անցկացման և դրա արդյունքներով որոշում կայացնելու համար 30
  հայտում ներառված մեկից ավելի յուրաքանչյուր արդյունաբերական դիզայնի համար՝ լրացուցիչ 20
ժա) բողոքարկման խորհուրդ ներկայացված բողոքի քննարկման և դրա արդյունքներով որոշում կայացնելու համար 15
ժբ) արդյունաբերական դիզայնի պետական գրանցման և արտոնագիր տալու համար 15
ժգ) արդյունաբերական դիզայնի արտոնագիր տալու դեմ առարկության քննարկման և դրա արդյունքներով որոշում կայացնելու համար 10
ժդ) արդյունաբերական դիզայնի արտոնագրի գործողության ժամկետի երկարաձգման համար՝  
  առաջին հինգ տարվա համար  60
  երկրորդ հինգ տարվա համար 120
  երրորդ հինգ տարվա համար 180
   չորրորդ հինգ տարվա համար  270 
   չորրորդ հինգ տարվա համար  480 
 ժե)  արդյունաբերական դիզայնի նկատմամբ իրավունքների փոխանցումը գրանցելու համար (յուրաքանչյուր արդյունաբերական դիզայնի համար)  40
 ժզ)  լիցենզիայի գրանցման համար  60
   մեկից ավելի յուրաքանչյուր արդյունաբերական դիզայնի համար՝ լրացուցիչ  45
 ժէ)  արդյունաբերական դիզայնի լիցենզիայի փոփոխությունները և լիցենզիայի չեղյալ հայտարարումը գրանցելու համար 10 
 ժը)  արտոնագրի կրկնակը տալու համար 10 
 ժթ)  արտոնագրի պատճենը տալու համար 5
 ի)  արդյունաբերական դիզայնների Հայաստանի Հանրապետության պետական գրանցամատյանում փոփոխություն կատարելու համար  8
 իա)  արդյունաբերական դիզայնի արտոնագիր ստանալու իրավունքի փոխանցման մասին դիմումի քննարկման և փոխանցումը գրանցելու համար  15
 իբ)  արդյունաբերական դիզայնի հայտում փոփոխություն կատարելու համար

 8

 

 իգ)  արդյունաբերական դիզայնի արտոնագրի գործողությունը վերականգնելու մասին դիմումի քննարկման և դրա արդյունքներով որոշում կայացնելու համար 40 
 իդ)  հայտի նկատմամբ իրավունքները վերականգնելու մասին դիմումի քննարկման և դրա արդյունքներով որոշում կայացնելու համար  
 իե)  արդյունաբերական դիզայնի միջազգային հայտի և եվրասիական հայտի առաքման համար